love stories

ఓ ప్రియతమా

చంద్రుడు చిన్నబోయెను నీ మోమును చూసి నీలాకాశం నిలవలేకపోయింది నీ నీలి కనులను చూసి నెలవంక నిద్దుర లేచెను నీ నడకను చూసి నీరు పన్నీరు అయ్యెను నీ కరములు తడిపి అలాంటి ఓ మేఘమాల నీ మనసులో వాలేదేల ..? -శివతౌర్య

love stories

నీ కోసం నా మనస్సు

వెలుగు కోసం ఎదురుచూస్తున్న చీకటిలా ! వర్షం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఎడారిలా ! నీ దర్శనం కోసం ఎదురుచూస్తున్న మరల .. మనసు తపిస్తుంది సంద్రంలా ! దుఃఖం పొంగుకొస్తుంది ఉప్పెనలా ! ఒక్కసారి నా చెంతకు వాలిపో అలలా .. -శివతౌర్య

love stories

తొలిప్రేమ లేఖ …

ప్రియాతి ప్రియమైన ప్రియురాలికి నీ ప్రియుడిగా ప్రేమతో పలకరింపు కోసం వ్రాయుచున్న ప్రేమలేఖ,పరవశించే మనసుతో పవళించే నీ అందాన్ని చూసి, హృదయంలో తొలికరించి, తొలిప్రేమ అనే భావాన్ని పుట్టించిన ఓ ప్రియురాలా ! నేను నీ సౌందర్యాన్ని దాసుడయ్యాను … -శివతౌర్య

love stories

నా తొలి కవిత్వం Naa tholi kavitvam

నా కనులు ఎదురు చూస్తున్నవి నీ దర్శనం కోసం.. నా చేతులు కలవరపడుతున్నవి నీ స్పర్ష కోసం.. నా కాళ్లు తడబడుతున్నవి నీ ఎడడుగుల కోసం.. నా హృదయం తపిస్తుంది నీ ప్రేమ కోసం.. నా జీవితం ఎదురు చూస్తున్నది నీ జత కోసం.. -శివతౌర్య

love stories

నా తొలి కవిత్వం

తొలి క్షణంలో తనవి తిరక చూడని తరుణంలో .. కనులకి కలలే శాశ్వతంగా మార్చి .. మరుక్షణంలో మాయమైన మగువ నీ దరికి చేరేదెలా ..? -శివతౌర్య

success stories

Bill Gates watched his first company crumble

Bill gates is now one of the world’s wealthiest individuals, but he didn’t earn his fortune in a immediately line to achievement. gates entered the entrepreneurial scene with a business enterprise called traf-o-information, which aimed to manner and examine the facts from visitors tapes (consider it like an early version of huge facts). he tried […]

family stories life stories

Developing a Relationship

nita became these days married and had commenced dwelling in a joint family together with her husband and in-laws. after a few days, she commenced to recognise that she isn’t always able to get together with her mother in law. nita’s mother in regulation turned into conservative while nita become liberal with modern life-style. quickly […]

love stories

How Your First Crush Felt…..

the british invasion hit me in a completely specific way than it did all and sundry else. it was the early ’60s, i was thirteen and that i had observed my very very own english lad to fantasize about. i may want to listen to his accessory all day long. i wasn’t allowed to date […]

encouraging stories

The Fearless

swami vivekananda changed into 8 years old when this incident passed off. he loved to hang head down from a champak tree in his pal’s compound. in the future he changed into hiking the tree and an antique man approached him asking him not to climb the tree. the antique man become probable scared that […]

funny stories

A Friday Funny Story

roger left for paintings on friday morning. friday changed into payday, so rather than going home, he stayed out the complete weekend partying with the boys and spending his complete pay packet. in the end, roger appeared at domestic on sunday night, and manifestly he changed into confronted by means of his irritated wife, martha […]

family stories moral stories

The test of Swami Vivekanand

Swami vivekanand’s inspiring character has been well known in india and overseas from a long time to come. this unknown monk of india all at once rose to fame on the parliament of religions held in chicago (america) in 1893, representing hinduism. his tremendous knowledge of jap and western tradition as well as his deep […]

encouraging stories

The Elephant Rope

as a person became passing the elephants, he stopped, pressured by using the fact that these big creatures were being held by most effective a small rope tied to their the front leg. no chains, no cages. it become obvious that the elephants may want to, at every time, spoil away from their bonds but […]

love stories

A CUTE LOVE STORY…!!!!

it’s nighttime 5’o clock, i status at the bridge looking ahead to my buddy who planned for a film. its changed into very fine and lovable weather which made my heart lite. i started out roaming at the bridge and considering my friend is he come or no longer. abruptly i surprised a woman crossed […]

funny stories

Bad Temper….

there as soon as become a bit boy who had a awful temper. his father gave him a bag of nails and advised him that on every occasion he lost his temper, he ought to hammer a nail into the lower back of the fence. the primary day, the boy had pushed 37 nails into […]